Všechny výsledky projektu

Výsledky projektu

Dle typu:

Užitný vzor: Zařízení na měření průhybu válcových těles (VUT)
2018 Technické řešení se týká zařízení na měření průhybu válcových těles jakožto součásti nezávislého zařízení sloužícího k měření posunu uprostřed rozpětí vzorku během lomových experimentu vtříbodovém ohybu válcových těles, zejména z kvazikřehkých materiálů.
Certifikovaná metodika: Metodika hodnocení kulturně historické, architektonické, typologické a konstrukční kvality staveb 2. poloviny 20. století vzhledem k jejich (možné) památkové ochraně (pracovní název; NPÚ+ČVUT)
2020

Metodika nabízí postup při hodnocení potenciálních staveb sledovaného období s cílem pro jejich výběr do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky na základě stanovených hodnotových kritérií.

Památkový postup: Vizuální prohlídky a nedestruktivní metody stanovení materiálových charakteristik betonu  ŽB konstrukcí
2020

Návod na popis vizuálně identifikovatelných poruch ŽB objektu, byly vybrány nedestruktivní zkoušky, prováděné in situ.

Památkový postup: Stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí na vzorcích odebraných z konstrukce
2020

Stanovení mechanických vlastností betonu a stav korozního napadení tak, aby minimalizovaný počet odebraných vzorků měl co největší vypovídací schopnost.

Památkový postup: Obnova poškozeného betonu ŽB konstrukcí
2020

Postup obnovy betonu ŽB konstrukcí v souladu s principy památkové péče.

Mapa s odborným obsahem: Moderní architektura 60. a  70. let 20. století v České republice (Nmap)
2020

Specializovaná mapa s odborným obsahem představuje naplnění původně neplánovaného výsledku projektu. Veřejně přístupná aplikace jako přehledná prezentace výsledků výzkumu zobrazuje na mapě České republiky objekty zkoumané v rámci projektu.  Mapa, vygenerovaná z aplikace Památkový katalog, je převedením Specializované veřejné databáze, výsledku S projektu do obrazové grafické podoby.

Mapa s odborným obsahem: Dynamická 3D mapa vlakového nádraží ve Vítkovicích se zachycením prostorového a dispozičního uspořádání, konstrukčního řešení, materiálových analýz a vyhodnocení kulturně historických a architektonických kvalit
2018

Mapy s odborným obsahem – dynamické 3D modely v CADu propojené s databází fyzikálních vlastností jednotlivých elementů, jež budou průběžně doplňovány o poznatky výzkumu.

Mapa s odborným obsahem: Dynamická 3D mapa obchodního domu Kotva v Praze se zachycením prostorového a dispozičního uspořádání, konstrukčního řešení, materiálových analýz a vyhodnocení kulturně historických a architektonických kvalit
2019

Mapy s odborným obsahem – dynamické 3D modely v CADu propojené s databází fyzikálních vlastností jednotlivých elementů, jež budou průběžně doplňovány o poznatky výzkumu.

Mapa s odborným obsahem: Dynamická 3D mapa hotelu Intercontinental v Praze se zachycením prostorového a dispozičního uspořádání, konstrukčního řešení, materiálových analýz a vyhodnocení kulturně historických a architektonických kvalit
2020

Mapy s odborným obsahem – dynamické 3D modely v CADu propojené s databází fyzikálních vlastností jednotlivých elementů, jež budou průběžně doplňovány o poznatky výzkumu.

Software: CheCyId  Chevron Cylinder Identification
2018

Program slouží pro automatickou identifikaci lomových vlastností materiálu válce opatřeného chevronovým vrubem zatíženého tříbodovým ohybem.

Putovní výstava: To nejlepší z architektury 60. a 70. let 20. století v ČR (pracovní název)
2020

Putovní výstava slovem i obrazem přibližuje kulturně historické, architektonické, typologické a konstrukční kvality šedesáti vybraných repre-zentantů architektury 60. a 70. let 20. století v ČR. Výstava s premiérou v Národní technické knihovně v Praze bude následně představena také v zahraničí (Poprad, Wroclaw).

Databáze: Elektronická odborná databáze staveb 60. a 70. let 20. století
2019

Elektronická odborná databáze staveb 60. a 70. let 20. století v rámci stávající aplikace Památkový katalog shrnuje podkladové materiály (archivní materiály, stavební plány, dokumenty a fotodokumentace). Databáze je přístupná na webových stránkách Národního památkového ústavu jako pramen pro další badatele a zájemce.

Odborná kniha:

Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie | architektura | památkový potenciál

2017

Odborná monografie představuje výjimečnou realizaci sledovaného období v komplexní šíři tématu. Autoři se zabývají historií, architekturou, uměním, konstrukčním utvářením, materiály a dalšími aspekty řešení výpravní budovy železniční stanice Ostrava-Vítkovice, jedné z důležitých součástí ostravského železničního uzlu. Stavba z let 1964 až 1967, vyprojektovaná architektem Josefem Dandou, představovala ve své době jedno z nejmodernějších nádraží v Československu.

Odborná kniha:

Obchodní dům Prior / Kotva. Historie | Urbanismus | Architektura

2018

Odborná monografie se zabývá budovou obchodního domu Prior/Kotva v Praze od architektů Vladimíra a Věry Machoninových. Jednotlivé studie sledují kontext místa z hlediska archeologického, historického a urbanistického a kontext samotné stavby z hlediska formování typologie obchodních staveb a jejích historických proměn v zahraničí i u nás. Podrobně jsou popsány dobové architektonické soutěže, konstrukční a materiálové řešení.

Odborná kniha: Hotel Intercontinental v Praze. Historie | Urbanismus | Architektura
2019

Odborná monografie představuje Hotel Intercontinental, stylově představující jakousi domácí obdobu tehdy populárního brutalistního stylu. Na realizaci se podíleli tři kolektivy architektů. Pod záštitou a vedením Karla Filsaka (ateliér Epsilon Projektového ústavu Výstavby hl. města Prahy) byly pro vytvoření interiérů stavby přizvány ateliér Beta z téhož ústavu pod vedením architekta Jana Šrámka a kolektiv architekta Františka Cubra, profesora na Škole architektury na Akademii výtvarných umění v Praze. Významná je účast celé plejády výtvarných umělců.

Odborná kniha:

Transgas. Areál řídicí ústředny Tranzitního plynovodu a budova FMPE v Praze. Historie | architektura | urbanismus
(neplánovaný výstup)

2020

Původně neplánovaný výsledek vznikl na základě rozhodnutí objekt zbourat, snahou bylo stavby Transgasu, respektive to, co z nich zbylo, podrobně zdokumentovat. Členy autorského týmu jsou vedle historiků architektury i sami tvůrci – architekti i technici, kteří v jednotlivých kapitolách publikace podávají autentický obraz doby a zrodu výjimečné stavby. Jejich vlastní zkušenosti z projektování, vzpomínky na kolegy a nestandardní týmovou spolupráci posouvají publikaci od očekávaného vědeckého zhodnocení k živé osobní výpovědi, jež činí tento výstup jedinečným.

Odborná kniha: Kritický katalog k výstavě - Architektura 60. a 70. let v ČR (pracovní název)
2020

Odborná kniha je kritickým katalogem, doprovázejícím výstavu To nejlepší z architektury 60. a 70. let v ČR. Představeny jsou vybrané stavby sledovaného období z hlediska jejich architektonického, konstrukčního a typologického řešení. Vedle reprezentativních nestandardních příkladů architektury atypů  s progresivními technologiemi výstavby a výjimečným materiálovým řešením zde najdeme i typové projekty a realizace každodennosti; zmíněn je také společenský vztah výtvarného umění a architektury v daném období a mezinárodní kontext.

Článek: Dokumentace moderní architektury moderními technologiemi
2019

Článek se bude zabývat popisem monitoringu provedeného na jednom ze zkoumaných objektů.

Článek: BIM a architektura 60. a 70. let
2019

Díky využití současných trendů ve stavebnictví, konkrétně technologie BIM, lze u jednotlivých stavebních objektů uvádět kromě jejich geo-metrie i data získaná při průzkumech, příp. při dlouhodobém monitoringu. Představované 3D dynamické modely významných archi-tektonických objektů ukazují možnosti doku-mentace a popularizace stávajících železo-betonových staveb a zároveň mapují mož-nosti užití BIModelování v oblasti památkové péče.

Článek: Charakteristika betonů ŽB konstrukcí 60. a 70. let 20. století
2018

Článek využijí pracovníci NPÚ při rozhodování o zařazení dalších ŽB staveb pod dohled památkové péče.

Článek: Typologické proměny v československé architektuře 60. a 70. let
2018

Článek (publikovaný v recenzovaném periodiku Zprávy památkové péče) by měl ukázat specifičnost některých stavebních druhů spojených například s tehdejším politickým systémem (stranické sekretariáty, polyfunkční zařízení apod.), stejně jako určité možnosti jejich proměny se zachováním dnes již jinak nahlížených tradičních hodnot. Zároveň by článek měl vystihnout proměnu typologie tohoto období ve vztahu k technologiím, typizaci a prefabrikaci.

Článek: Plavecké bazény 60.-80. let 20. století a památková péče (pracovní název)
2019

Téma plaveckých bazénů představuje typologicky specifickou oblast sportovních staveb. První vznikaly již na přelomu 19. a 20. století. Plný rozvoj však nastal až po druhé světové válce. Otázka urbanistického začlenění těchto sportovních staveb do obytných celků, jejich architektonické řešení, technologické vybavení a výzdoba představuje důležitý doklad architektury a umělecké tvorby té doby. Z toho vyplývá i případná otázka památkové péče o uvedené objekty a její rozsah.

Konference: Architektura 60. a 70. let 20. století a památková péče (pracovní název)
2020

Konference prezentující výsledky pětiletého výzkumu i další výstupy.

Workshop: Hodnocení výsledků experimentálních prací (FAST VUT)
2016

Workshop věnovaný průběžným výstupům výzkumu připravila Fakulta stavební VUT v Brně.

Workshop: Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století (ČVUT)
2017

Workshop, prezentující výtvarné umění coby nedílnou součást architektury daného období nahlíženo vysoce objektivně, jejich monumentalitu a také možnou podřízenost politické objednávce.

Workshop: Hodnocení výsledků experimentálních prací (FAST VUT)
2018

Na workshopu byly prezentovány a diskutovány výsledky experimentálních prací, prováděných v letech 2017 a 2018.

Workshop: Architektura 60. a 70. let 20. století v Československu (ČVUT)
2019

Workshop zaměřený na problematiku architektury 60. a 70. let 20. století, mapující novodobé přístupy k celkovému využití stávající typologie, stejně jako možnosti proměny a také ochrany tohoto dnes již významného dědictví.