O projektu

Projekt Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR, DG16P02R007, je financován Ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje.

Architektura 60. a 70. let 20. století představuje v památkové péči poměrně mladé a stále ještě nedoceněné téma. Dosud bylo primárním úkolem co nejobšírnější pokrytí území ČR základním (plošným) výzkumem, který zatím nebyl dokončen. Projekt si klade za cíl zhodnocení dřívějších výzkumů, jejich doplnění a rozšíření o aplikovaný výzkum, jenž přispěje k hlubšímu komplexnímu poznání staveb sledovaného období a osvojení způsobu jejich památkové obnovy.

Získaná data budou ukládána ve veřejně přístupné aplikaci Památkový katalog  vyvíjené Národním památkovým ústavem pro evidenci památek. V rámci aplikace bude vytvořen topografický a tematický soupis staveb sledovaného období. Stavby budou identifikovány jednotným kódem a prostřednictvím prostorových identifikátorů propojeny s oborovým geografickým informačním systémem (PaGIS) pro jejich prostorovou identifikaci a vizualizaci v mapě a metainformačním systémem (MIS) pro ukládání dokumentů. Databáze bude základem pro vyhodnocení z hlediska kulturně-historického, architektonického, typologického, konstrukčního i materiálového.

Hlavním odborným výstupem bude metodika hodnocení kulturně-historické, konstrukční a typologické kvality staveb vzhledem k jejich (možné) památkové ochraně. Pozornost bude věnována diagnostikování železobetonových konstrukcí a památkovým postupům obnovy materiálové podstaty staveb. Řada železobetonových objektů je již kulturní památkou a v budoucnu se bude jejich seznam rozšiřovat. Hledání vhodného způsobu jejich památkové obnovy je proto stále aktuálnější.

Na vybraných třech stavbách bude ověřena metoda komplexní dokumentace staveb v 3D modelu (odborná mapa) jako informační databáze pro zachycení historických dat i budoucích informací o materiálových změnách a způsobu obnovy.  K vybraným stavbám budou vydány knihy.

Hlavním výstupem pro veřejnost bude prezentace a zpřístupnění hodnot formou výstavy s kritickým katalogem. Projekt bude zakončen mezinárodní konferencí, které bude předcházet série workshopů.