Partneři

Na výzkumu moderní architektury spolupracují celkem čtyři výzkumné instituce s jasně definovanými rolemi

Národní památkový ústav

Pracoviště příjemce-koordinátora projektu (NPÚ) je centrální národní institucí pro uchování, dokumentaci a prezentaci hmotného kulturního dědictví. Jednotlivá pracoviště NPÚ garantují koordinaci projektu a sběr dat při výzkumu a dokumentaci, jejich analýzu a interpretaci, publikační činnost, tvorbu metodiky hodnocení kulturně historické a architektonické kvality staveb sledovaného období a přípravu výstavy. Společný tým řešitelů je složen ze zkušených odborných pracovníků, kteří se dlouhodobě problematikou architektury 20. století zabývají.

České vysoké učení technické v Praze

Společný výzkumný tým katedry architektury a katedry společenských věd Fakulty stavební ČVUT sdružuje hlavně odborníky, zabývající se dějinami a teorií architektury a rovněž vztahy výtvarného umění a architektury ve 20. století. Zároveň jsou v týmu zapojeni také praktikující architekti se zkušeností renovace památek a konverze poválečné architektury, částečně i s vlastní zkušeností dobové projekční i realizační praxe.

Jejich úloha v projektu MA60_70 spočívá zejména v konkrétní formulaci a specifikaci obecných metodických zásad výzkumného záměru (typologická klasifikace a axiologické třídění zkoumaného materiálu). Další týmovou oblastí výzkumu jsou rešerše dobových i pozdějších publikací a časopisů, vztahujících se v širším rámci ke zkoumané problematice a období, a také průzkum dochovaných archiválií. V neposlední řadě by mělo být přínosem týmu ČVUT také poskytnutí materiálů z dosavadní vlastní badatelské praxe jeho členů do společné databáze projektu.

Ve výstupové části projektu MA60_70 je tým ČVUT organizátorem interního workshopu s tematikou výtvarného umění v architektuře 60. a 70. let. Jednotliví členové se pak budou podle svého zaměření podílet na závěrečné výstavě a na plánovaných publikacích.

Vysoké učení technické v Brně

Společný výzkumný tým ústavů chemie, stavebního zkušebnictví, technologie výroby stavebních hmot a dílců a stavební mechaniky Fakulty stavební VUT v Brně, garantující část věnovanou analýzám betonu, úzce spolupracuje a již více než 25 let se věnuje problematice degradace betonu ŽB konstrukcí a vývoji nových cementových kompozitů. Cenné poznatky v tomto ohledu získali členové výzkumného týmu při řešení řady grantových projektů GA ČR, TA ČR a rezortních projektů, a také řešením problémů stavební praxe.

Pro řešení projektu bude využito zařízení výzkumného centra AdMaS. Pro stanovení mechanických vlastností budou použity hydraulické lisy, UZ zařízení, jádrové vrtačky k odběru vzorků, tvrdoměry, speciální zařízení pro stanovení lomově-mechanických parametrů, zejména s ohledem na spojení původního a opravného betonu. Pro materiálovou charakterizaci betonu je k dispozici zařízení pro termickou analýzu, RTG difrakci, RF analýzu, porozimetr, skenovací elektronový mikroskop, optický mikroskop a další.

Výzkumný tým zaručuje komplexnost řešení, zahrnuje odborníky na stavební zkušebnictví, degradaci stavebních materiálů, mikrostrukturu a zkušené výzkumné pracovníky zabývající se technologií betonu a způsoby ovlivňování jeho vlastností, jakož i stavebně mechanický tým zaměřený na pokročilou identifikaci hodnot parametrů zkoumaných materiálů.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Pracovníci ÚTAM AV ČR se budou podílet na tvorbě 3D modelů pomocí pokročilých technologií, optickém monitoringu povrchů a defektů, měření fyzikálních veličin (vibrace, termokamera) a propojení měřených dat s databází. Pro tyto účely je pracoviště vybaveno akcelerometry, měřícími ústřednami, termokamerou, měřicím přístrojem odrazivosti povrchu. Ústav má rovněž know-how z oblasti 3D modelování, zpracování obrazu a jeho transformací, ve fotogrammetrii a znalosti v oblasti databázových systémů. Další možností bude aplikace optické metody digitální korelace obrazu (DIC) pro měření deformačních polí in-situ pomocí kamery s vysokým rozlišením.