Výstupy projektu

Očekávané hlavní výsledky

Užitný vzor: Doplněk zařízení k lomovému experimentu (VUT)
2018 Vyvinutý užitný vzor doplňku zařízení k lomovému experimentu na tělesech z vývrtů odebraných na vyšetřovaných konstrukcích vybraných železobetonových staveb s kulturní hodnotou. Výstupem je závislost síla – posun, získaná data nebudou ovlivněna konstrukcí dosud používaného zkušebního zařízení a výsledky budou lépe vystihovat odolnost betonu proti vzniku trhlin.
Certifikovaná metodika: Metodika hodnocení kulturně historické, architektonické, typologické a konstrukční kvality staveb 2. poloviny 20. století vzhledem k jejich (možné) památkové ochraně (pracovní název; NPÚ+ČVUT)
2020

Metodika bude řešit postup při hodnocení potenciálních staveb sledovaného období s cílem pro jejich výběr do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky na základě stanovených hodnotových kritérií.

Památkový postup: Vizuální prohlídky a nedestruktivní metody stanovení materiálových charakteristik betonu  ŽB konstrukcí
2020

Bude vytvořen návod na popis vizuálně identifikovatelných poruch ŽB objektu, a budou vybrány nedestruktivní zkoušky, které budou prováděny in situ.

Památkový postup: Stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí na vzorcích odebraných z konstrukce
2020

Bude vytvořen postup stanovení mechanických vlastností betonu a stav korozního napadení tak, aby minimalizovaný počet odebraných vzorků měl co největší vypovídací schopnost.

Památkový postup: Obnova poškozeného betonu ŽB konstrukcí
2020

Bude navržen postup obnovy betonu ŽB konstrukcí v souladu s principy památkové péče.

Mapa s odborným obsahem: Dynamická 3D mapa vlakového nádraží ve Vítkovicích se zachycením prostorového a dispozičního uspořádání, konstrukčního řešení, materiálových analýz a vyhodnocení kulturně historických a architektonických kvalit (pracovní název)
2018

Mapy s odborným obsahem – dynamické 3D modely v CADu propojené s databází fyzikálních vlastností jednotlivých elementů, jež budou průběžně doplňovány o poznatky výzkumu.

Mapa s odborným obsahem: Dynamická 3D mapa obchod- ního domu Kotva v Praze se zachycením prostorového a dispozičního uspořádání, konstrukčního řešení, materiálových analýz a vyhodnocení kulturně historických a architektonic-kých kvalit (pracovní název)
2019

Mapy s odborným obsahem – dynamické 3D modely v CADu propojené s databází fyzikálních vlastností jednotlivých elementů, jež budou průběžně doplňovány o poznatky výzkumu.

Mapa s odborným obsahem: Dynamická 3D mapa hotelu Intercontinental v Praze se zachycením prostorového a dispozičního uspořádání, konstrukčního řešení, materiálových analýz a vyhodnocení kulturně historických a architektonických kvalit (pracovní název)
2020

Mapy s odborným obsahem – dynamické 3D modely v CADu propojené s databází fyzikálních vlastností jednotlivých elementů, jež budou průběžně doplňovány o poznatky výzkumu.