Od bruselského slohu po brutalismus

Stavby z období 60. a 70. let, které jsou v rámci projektu zkoumány, jsou zařazovány jako památkový potenciál do webové aplikace Památkový katalog. Zde je možné najít základní charakteristiku, lokalizaci, fotografie, ale také údaje o tvůrcích staveb a době jejich realizace.

Moderní architektura 60. a 70. let 20. století v České republice
(Specializovaná veřejná databáze, mapa s odborným obsahem)

Vstup do databáze  Mapová aplikace

Manuál k vyhledávání a orientaci ve specializované veřejné databázi

MANUÁL KE STAŽENÍ

Odkaz VSTUP DO DATABÁZE na titulní straně webu projektu MA60_70 vede k výsledkům vyhledávání:
➡ v rámci aplikace Památkový katalog jsou zde zveřejněny záznamy objektů, které vznikly jako výsledek celorepublikového plošného průzkumu architektury 60. a 70. let v rámci projektu MA60_70.
Databáze nabízí odborný interaktivní soupis, veřejně přístupný v otevřené aplikaci Památkového katalogu v rámci Integrovaného informačního systému památkové péče (PK IISPP) Národního památkového ústavu. Vyhledáním v soupisu mohou jak odborníci, tak laičtí zájemci získat podstatné informace o vyhledaných budovách a stavebních celcích, projektovaných a realizovaných během zkoumaného období druhé poloviny 20. století, které jsou výsledkem čtyřletého výzkumu v rámci projektu.

Možnosti vyhledávání:
Parametrické vyhledávání na základní straně tematického soupisu Upravit kritéria vyhledávání

- lokalizační údaje – kraj, město, adresa.
- název budovy, původní nebo současný.
- autor, autoři.
- a další údaje

Základní katalogový list obsahuje tyto údaje:
popisné údaje a informace:
- NÁZEV OBJEKTU = současný, příp. původní, dřívější názvy;
- KATALOGOVÉ ČÍSLO = pořadové číslo v rámci Památkové katalogu;
- ZÁKLADNÍ INFORMACE - lokalizace objektu, typologické zařazení, oborová specializace;
- ANOTACE = stručná charakteristika objektu nebo stavebního souboru;
- POPIS objektu = celkový popis exteriéru;
- UDÁLOSTI = datace, autoři;
- DĚJINY = historické, společenské souvislosti vzniku a vývoje objektu, např. sled vlastníků z archivních pramenů, historické události, které se v objektu udály apod.;
- HISTORICKÝ VÝVOJ = stavebně historický vývoj objektu, stavební změny;
příp. uvedení nejhodnotnějších částí, příp. zařazení do kontextu památkového fondu;

další informace:
- PAMÁTKOVÁ OCHRANA = typy památkové ochrany, pokud existuje;
- INFORMAČNÍ SYSTÉM O ARCHEOLOGICKÝCH DATECH (ISAD) = úložiště archeologických dat získávaných v procesu péče o archeologický fond;
- ZOBRAZENÍ NA MAPĚ = prostřednictvím Geoportálu NPÚ (GIS) jsou dostupné veřejně přístupné geografické informace, mapové aplikace a mapové služby z oblasti památkové péče;
- DIGITÁLNÍ DOKUMENTY (MIS)= úložiště digitální nebo digitalizované obrazové dokumentace (fotografie, mapy, plány, textové dokumenty apod.) týkající se objektů zájmu;
- SEZNAM PRAMENŮ/LITERATURY.

Výsledek vyhledávání je možno řadit podle:
- lokalizace,
- abecedně podle názvu,
- příp. podle rejst. č. ÚSKP (Ústředního seznamu památkové péče).

Možné je zobrazení formou tabulky nebo seznamu a stažení ve formátu XLS.


Projekt Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR, DG16P02R007, je financován Ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje.