I. Archeologie

Výzkumná oblast Archeologie je zaměřena na odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů NPÚ na nemovitých kulturních památkách a památkových územích České republiky a dalších vybraných lokalitách s vysokým archeologickým potenciálem. Výzkum má převážně charakter základního výzkumu, který vychází především ze zjišťovací nebo záchranné činnosti archeologů NPÚ. Součástí výzkumné oblasti je také terénní identifikace a dokumentace vybraných archeologických lokalit a opomíjených archeologických památek v krajině za pomoci nových dokumentačních metod. Analýza a vyhodnocení archeologických poznatků je prováděna v mezioborové spolupráci, obzvláště se zaměřením na přírodovědné analýzy archeologických nálezů.


Garant: PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (2019); PhDr. Jarmila Čiháková (od 2020)


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti I. Archeologie