Výběr z literatury k tématu

 1. BARTOŠ, Štěpán, PANOCH, Pavel. Karel Řepa: pardubický architekt ve věku nejistot. Pardubice: Helios, 2003.
 2. BERAN, Lukáš. Architekt Vladimír Machonin (diplomová práce). Olomouc 2003, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta.
 3. BIEGEL, Richard, SEDLÁKOVÁ, Radomíra. Nová scéna Národního divadla. Praha: Národní divadlo, 2010.
 4. DVOŘÁKOVÁ, Dita a kol. Jiří Kroha. Brno: ERA, 2007.
 5. DULLA, Matúš, MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Architektúra Slovenska v 20. storoči. Bratislava: Slovart, 2002.
 6. HALADA, Jaroslav, HLAVAČKA, Milan. Světové výstavy. Praha: Libri, 2000.
 7. HAVRÁNEK. Vít a kol. Bruselský sen: československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Praha: Arbor vitae, 2008.
 8. HONSOVÁ, Tereza. Bruselské interiéry (diplomová práce). Olomouc 2007, Univerzita Palackého v Olomouci.
 9. JIROUTEK, Jiří. Fenomén Ještěd. Liberec: J. Jiroutek, 2008.
 10. JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945–1989) nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia, 2010.
 11. KAROUS, Pavel. Vetřelci a volavky. Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968–1989). Praha: Arbor vitae, 2013.
 12. KLÍMA, Petr (ed.). Kotvy Máje. České obchodní domy 1965–1975. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2011.
 13. Kolektiv autorů. Česká architektura 1945–1995 (katalog výstavy). Praha: Obec architektů, 1995.
 14. KOLÍBAL, Stanislav (ed.). Kdysi a potom / Le Corbusier. Praha: Arbor vitae, 2003.
 15. KOVAČEVIĆ, Igor (ed.). Beyond Everydayness – Theater Architecture in Central Europe. Praha: Národní divadlo, 2010.
 16. KRATOCHVÍL, Petr (text). Karel Hubáček: pocta české komory architektů. Praha: Galerie Jaroslava Fragnera, 2006.
 17. KUDĚLKOVÁ, Lenka, MIZEROVÁ, Alena. Architekt Ivan Ruller. Brno: VUTIUM, 2005.
 18. MASÁK, Miroslav. Tak nějak to bylo. Praha: KANT, 2006.
 19. MASÁK, Miroslav, JIRKLOVÁ, Karolina (ed.). Architekti SIAL. Praha: KANT, 2008.
 20. MORAVČÍKOVÁ, Henrieta,  DLHÁŇOVÁ, Viera. Divadelná architektúra na Slovensku. Bratislava: Divadelný ústav Bratislava, 2011.
 21. PAŽOUTOVÁ, Kateřina. České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století. Brno:VUTIUM, 2004.
 22. POPELOVÁ, Lenka, ŠPAČKOVÁ, Eva (eds.). Svět architektury a divadla. Architekt Ivo Klimeš. Praha: Grada, 2014.
 23. POPELOVÁ, Lenka. Architektonické a architektonicko-urbanistické soutěže šedesátých let. Architektúra & urbanizmus, XLVII, 2013, č. 1–2.
 24. POPELOVÁ, Lenka. Vliv architektonických soutěží konce padesátých a šedesátých let na vývoj architektonické formy. Architektúra a urbanizmus, XLVIII, 2014, č. 1–2.
 25. ŘEPA, Miroslav. Světové výstavy EXPO: Československo a česká republika na světových výstavách po roce 1945. Pardubice: Helios, 2005.
 26. SEDLÁKOVÁ, Radomíra. Karel Prager. Prostor v čase. Výstava architektonického díla z let 1950–2001 (katalog výstavy). Praha: Blok architektů a výtvarníků, 2002.
 27. SEDLÁKOVÁ, Radomíra, FRIČ, Pavel. 20. století české architektury, Praha: TITANIC, Grada, 2006.
 28. SEDLÁKOVÁ, Radomíra. Karel Prager. Praha: TITANIC, 2013.
 29. SEDLÁKOVÁ, Radomíra, POTŮČEK, Jakub. Příběh Veletržního paláce. Praha: Národní galerie, 2014.
 30. SEDLÁK, Jan, TEPLÝ, Libor. Ve znamení moderny. Architektura 20. století v Brně. Brno: Fotep, 2004.
 31. SMĚTÁK, Pavel, PUČEROVÁ, Klára (eds.) 60´/70´ Věra a Vladimír Machoninovi. Praha: Galerie Jaroslava Fragnera a Architektura, 2010.
 32. STRAKOŠ, Martin (ed.). Bílá loď uprostřed Ostravy 1961–2011. 50 let Domu kultury města Ostravy v proměnách umění a doby. Ostrava: IMAGE STUDIO, 2011.
 33. STRAKOŠ, Martin. Kulturní domy na Ostravsku v kontextu architektury a umění 20. století. Základní kameny společnosti. Ostrava, NPÚ, 2012.
 34. STRAKOŠ, Martin. Ostravsko v soutěžení a budování. Architektonické soutěže na stránkách závodního časopisu Stavoprojekt (vycházel 19521961) v kontextu české architektury. In ROSOVÁ, Romana (ed.). Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2012. Ostrava, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2012.
 35. SVOBODA, Jan E., NOLL, Jindřich, SKALA, Vladislav. Praha 1945–2003. Kapitoly z poválečné a současné architektury. Praha: Libri, 2006.
 36. SVOBODA, Jiří. Jiří Voženílek: architekt ve Zlíně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2011.
 37. ŠEVČÍK, JIŘÍ, MORGANOVÁ, Pavlína. České umění 1939–1999 (sborník sympozia AVU v Praze). Praha: Akademie výtvarných umění, 2000.
 38. ŠEVČÍK, Oldřich. Šedesátá léta XX. století. Komentované chronologické tabulky (skripta). Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2006.
 39. ŠEVČÍK, Oldřich, BENEŠ. Ondřej. Architektura 60. let. „Zlatá šedesátá“ v české architektuře 20. století. Praha: Grada, 2009.
 40. ŠŤASTNÁ, Marie (ed.). Socha – architektura – veřejný prostor (sborník semináře). Ostrava:  Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2008.
 41. ŠVÁCHA, Rostislav (ed.). Naprej! Czech Sports architecture 1567–2012. Praha: Prostor – architektura, interiér, design, 2012.
 42. ŠVÁCHA, Rostislav (ed.). Sial. Praha: Arbor vitae – Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010.
 43. TICHÁ, J. (ed.). Architektura na prahu informačního věku. Praha: Zlatý řez, 2001.
 44. URLICH, Petr, VORLÍK, Petr, FILSAKOVÁ, Beryl, ANDRÁŠIOVÁ, Katarína, POPELOVÁ, Lenka. Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2006.
 45. VORLÍK, Petr, FRAGNER, Benjamin, BERAN, Lukáš. Ještěd. Evidence hodnot poválečné architektury. Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Fakulta architektury ČVUT v Praze a Národní památkový ústav, 2010.
 46. VESELÝ, Dalibor. Architektura ve věku rozdělené reprezentace. Praha: Academia, 2009.
 47. VORLÍK, Petr. Areál ČVUT v Dejvicích v šedesátých letech. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2006.
 48. VORLÍK, Petr, BRŮHOVÁ, Klára. Jasan Burin / jistoty a pochyby. Praha: Zlatý řez, 2014.
 49. DROCHYTKA, Rostislav, DOHNÁLEK, Jiří, BYDŽOVSKÝ, Jiří, PUMPR, Václav, DUFKA, Ámos, DOHNÁLEK, Pavel. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. In TP SSBK III. 1. Brno, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. 2012, 265 s. ISBN 978-80-260-2210-7.
 50. BYDŽOVSKÝ, Jiří, DROCHYTKA, Rostislav, KEPÁK, Roman. Diagnostické metody pro průzkumy chladících věží. All for Power. 2014, roč. 8, č. 5, s. 74–77. ISSN 1802-8535.
 51. EMMONS, P. H.,  DROCHYTKA, R., JEŘÁBEK, Z. Sanace a údržba betonu v ilustracích. Brno: SSBK, 1999, 334 s. ISBN 80-87629-286-4.
 52. COLLEPARDI, M. Moderní beton. Praha: ČKAIT, 2009, 342 stran. ISBN 978-80-87093-75-7.
 53. KLUSÁČEK, L. Beton a historické konstrukce. In Sborník semináře Obnova betonových konstrukcí s kulturní hodnotou. Praha: Společnost pro technologie ochrany památek, 2012, s. 35-40.
 54. BERTOLINI, L. et al. Corrosion assessment and restoration strategies of reinforced concrete buildings of the cultural heritage. Materials and Corrosion, roč. 62, č. 2, 2011, p. 146–154.
 55. OZGA, I. et al. Diagnosis of surface damage induced by air pollution on 20th-century concrete buildings. Atmospheric Environment, 2011, roč. 45, s. 4986–4995.
 56. REED, Peter, SCHOONEES, Kate, SALMOND, Jeremy. Historic concrete structures in New Zealand. Overview, maintenance and management. Welington: Science & Technical Publishing, 2008. ISBN 978-0-478-14441-3 (web PDF).
 57. ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí. Platnost od prosince 2014.