Všechny výsledky projektu

Dle typu:

Užitný vzor: Zařízení na měření průhybu válcových těles (VUT)
2018 Technické řešení se týká zařízení na měření průhybu válcových těles jakožto součásti nezávislého zařízení sloužícího k měření posunu uprostřed rozpětí vzorku během lomových experimentu vtříbodovém ohybu válcových těles, zejména z kvazikřehkých materiálů.
Certifikovaná metodika: Metodika hodnocení kulturně historické, architektonické, typologické a konstrukční kvality staveb 2. poloviny 20. století vzhledem k jejich (možné) památkové ochraně (pracovní název; NPÚ+ČVUT)
2020

Metodika bude řešit postup při hodnocení potenciálních staveb sledovaného období s cílem pro jejich výběr do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky na základě stanovených hodnotových kritérií.

Památkový postup: Vizuální prohlídky a nedestruktivní metody stanovení materiálových charakteristik betonu  ŽB konstrukcí
2020

Bude vytvořen návod na popis vizuálně identifikovatelných poruch ŽB objektu, a budou vybrány nedestruktivní zkoušky, které budou prováděny in situ.

Památkový postup: Stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí na vzorcích odebraných z konstrukce
2020

Bude vytvořen postup stanovení mechanických vlastností betonu a stav korozního napadení tak, aby minimalizovaný počet odebraných vzorků měl co největší vypovídací schopnost.

Památkový postup: Obnova poškozeného betonu ŽB konstrukcí
2020

Bude navržen postup obnovy betonu ŽB konstrukcí v souladu s principy památkové péče.

Mapa s odborným obsahem: Moderní architektura 60. a  70. let 20. století v České republice (Nmap)
2020

Specializovaná mapa s odborným obsahem představuje naplnění původně neplánovaného výsledku projektu. Veřejně přístupná aplikace jako přehledná prezentace výsledků výzkumu zobrazuje na mapě České republiky objekty zkoumané v rámci projektu.  Mapa, vygenerovaná z aplikace Památkový katalog, je převedením Specializované veřejné databáze, výsledku S projektu do obrazové grafické podoby.

Mapa s odborným obsahem: Dynamická 3D mapa vlakového nádraží ve Vítkovicích se zachycením prostorového a dispozičního uspořádání, konstrukčního řešení, materiálových analýz a vyhodnocení kulturně historických a architektonických kvalit
2018

Mapy s odborným obsahem – dynamické 3D modely v CADu propojené s databází fyzikálních vlastností jednotlivých elementů, jež budou průběžně doplňovány o poznatky výzkumu.

Mapa s odborným obsahem: Dynamická 3D mapa obchodního domu Kotva v Praze se zachycením prostorového a dispozičního uspořádání, konstrukčního řešení, materiálových analýz a vyhodnocení kulturně historických a architektonických kvalit
2019

Mapy s odborným obsahem – dynamické 3D modely v CADu propojené s databází fyzikálních vlastností jednotlivých elementů, jež budou průběžně doplňovány o poznatky výzkumu.

Mapa s odborným obsahem: Dynamická 3D mapa hotelu Intercontinental v Praze se zachycením prostorového a dispozičního uspořádání, konstrukčního řešení, materiálových analýz a vyhodnocení kulturně historických a architektonických kvalit
2020

Mapy s odborným obsahem – dynamické 3D modely v CADu propojené s databází fyzikálních vlastností jednotlivých elementů, jež budou průběžně doplňovány o poznatky výzkumu.

Software: CheCyId  Chevron Cylinder Identification
2018

Program slouží pro automatickou identifikaci lomových vlastností materiálu válce opatřeného chevronovým vrubem zatíženého tříbodovým ohybem.

Putovní výstava: To nejlepší z architektury 60. a 70. let 20. století v ČR (pracovní název)
2020

Tříměsíční putovní výstava, která přiblíží kulturně historické, architektonické, typologické a konstrukční kvality šedesáti vybraných repre-zentantů architektury 60. a 70. let 20. století v ČR. Výstava přinese textové a obrazové informace o konkrétních stavbách. Bude dvoujazyčná (ČJ/AJ), prezento-vaná na území ČR (v Praze, Ostravě a Brně) i v zahraničí (Bratislava, Wroclaw).

Databáze: Elektronická odborná databáze staveb 60. a 70. let 20. století
2019

Elektronická odborná databáze staveb 60. a 70. let 20. století v rámci stávající aplikace Památkový katalog, shrnující podkladové materiály (archivní materiály, stavební plány, dokumenty a fotodokumentace. Databáze bude po skončení projektu zpřístupněna na webových stránkách Národního památkového ústavu jako pramen pro další badatele a zájemce.

Odborná kniha:

Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie | architektura | památkový potenciál

2017

Odborná kniha představí výjimečnou realizaci sledovaného období v komplexní šíři tématu včetně zahraničních komparací.

Odborná kniha:

Obchodní dům Prior / Kotva. Historie | Urbanismus | Architektura

2018

Odborná kniha představí výjimečnou realizaci sledovaného období v komplexní šíři tématu včetně zahraničních komparací.

Odborná kniha: Hotel Intercontinental v Praze
2019

Odborná kniha představí výjimečnou realizaci sledovaného období v komplexní šíři tématu včetně zahraničních komparací.

Odborná kniha: Kritický katalog k výstavě - Architektura 60. a 70. let v ČR (pracovní název)
2020

Odborná kniha bude zároveň kritickým katalogem k výstavě. Představí vybrané stavby sledovaného období z hlediska jejich architektonického, konstrukčního a typologického řešení. Vedle reprezentativních atypů s progresivními technologiemi výstavby a výjimečným materiálovým řešením zde budou prezentovány i typové projekty a realizace každodennosti; zmíněn bude společenský vztah výtvarného umění a architektury v daném období a mezinárodní kontext.

Článek: Dokumentace moderní architektury moderními technologiemi
2019

Článek se bude zabývat popisem monitoringu provedeného na jednom ze zkoumaných objektů.

Článek: BIM a architektura 60. a 70. let
2019

Díky využití současných trendů ve stavebnictví, konkrétně technologie BIM, lze u jednotlivých stavebních objektů uvádět kromě jejich geo-metrie i data získaná při průzkumech, příp. při dlouhodobém monitoringu. Představované 3D dynamické modely významných archi-tektonických objektů ukazují možnosti doku-mentace a popularizace stávajících železo-betonových staveb a zároveň mapují mož-nosti užití BIModelování v oblasti památkové péče.

Článek: Charakteristika betonů ŽB konstrukcí 60. a 70. let 20. století
2018

Článek využijí pracovníci NPÚ při  při rozhodování o zařazení dalších ŽB staveb pod dohled památkové péče.

Článek: Typologické proměny v československé architektuře 60. a 70. let
2018

Článek (publikovaný v recenzovaném periodiku Zprávy památkové péče) by měl ukázat specifičnost některých stavebních druhů spojených například s tehdejším politickým systémem (stranické sekretariáty, polyfunkční zařízení apod.), stejně jako určité možnosti jejich proměny se zachováním dnes již jinak nahlížených tradičních hodnot. Zároveň by článek měl vystihnout proměnu typologie tohoto období ve vztahu k technologiím, typizaci a prefabrikaci.

Článek: Plavecké bazény 60.-80. let 20. století a památková péče (pracovní název)
2019

Téma plaveckých bazénů představuje typologicky specifickou oblast sportovních staveb. První vznikaly již na přelomu 19. a 20. století. Plný rozvoj však nastal až po druhé světové válce. Otázka urbanistického začlenění těchto sportovních staveb do obytných celků, jejich architektonické řešení, technologické vybavení a výzdoba představuje důležitý doklad architektury a umělecké tvorby té doby. Z toho vyplývá i případná otázka památkové péče o uvedené objekty a její rozsah.

Konference: Architektura 60. a 70. let 20. století a památková péče (pracovní název)
2020

Konference prezentující výsledky pětiletého výzkumu i další výstupy.

Workshop: Hodnocení výsledků experimentálních prací (FAST VUT)
2016

Workshop, jehož hlavní náplní bude zhodnocení výsledků experimentálních prací.

Workshop: Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století (ČVUT)
2017

Workshop, prezentující výtvarné umění coby nedílnou součást architektury daného období nahlíženo vysoce objektivně, jejich monumentalitu a také možnou podřízenost politické objednávce.

Workshop: Hodnocení výsledků experimentálních prací (FAST VUT)
2018

Workshop, jehož hlavní náplní bude zhodnocení výsledků experimentálních prací.

Workshop: Architektura 60. a 70. let 20. století v Československu (ČVUT)
2019

Workshop zaměřený na problematiku architektury 60. a 70. let 20. století, mapující novodobé přístupy k celkovému využití stávající typologie, stejně jako možnosti proměny a také ochrany tohoto dnes již významného dědictví.